Các hàm tạo file và ghi file trong C#

Dưới đây là các hàm mình hay dùng. Share cho anh em tham khảo. nếu hay thì like nhé. còn chê thì comment để mình biết sai chỗ nào nhé

  // Hàm ghi file đè lên nội dung
public void WriteFile(string strFileUrl, string StrContent)
{
  TextWriter txtw;
  if (StrContent != "")
  {
    txtw = new StreamWriter(strFileUrl, false, System.Text.Encoding.UTF8);
  }
  else
  {
    txtw = new StreamWriter(strFileUrl, false, System.Text.Encoding.Default);
  }
  txtw.Write(StrContent);
  Console.WriteLine("Ghi thành công UTF8 !!!");
  txtw.Close();
}


 // Hàm ghi file tiếp nội dung 
    public void WriteFileError(string strFileUrl, string StrContent)
    {
      StreamWriter sw = File.AppendText(strFileUrl);
      sw.WriteLine(StrContent);
      sw.Close();
    }