Cơ sở dữ liệu Tỉnh thành phố - quận huyện - phường xã - đường phố việt nam

Cơ sở dữ liệu Tỉnh thành phố - quận huyện - phường xã - đường phố việt nam

map.rar (710.2 KB)

hoặc file sql

map.sql.gz (395.1 KB)