Điều gì khiến con ong được gọi là ong chúa?

Câu hỏi: Điều gì khiến con ong được gọi là ong chúa?

Nội dung câu hỏi:
Từ khi sinh ra đã có ong chúa, ong thợ hay trong quá trình phân đàn con to, khỏe được tôn làm thủ lĩnh? (Hiền)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé