Docker Swarm là gì ? Kiến trúc Docker Swarm

Docker Swarm là gì ?

● Một công cụ cho phép gom các Docker Engine lại với nhau thành một
cụm (cluster)
● Từ bên ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy nó như một Docker Engine duy
nhất

Kiến trúc Docker Swarm

● Gồm một hoặc nhiều node
● Mỗi node là một máy vật lý hoặc máy ảo chạy Docker Engine. Node được
chia làm 2 loại: manager và worker
○ Manager: Quản lý và điều phối các task đến các node worker
○ Worker: Nhận và thực thi các task do manager gửi xuống
● Service: định nghĩa cho một task được thực thi trong manager node hoặc
worker node.
● Task: một container đang chạy và là một phần của một service, được quản
lý bởi Swarm manager

Tính năng nổi bật

Dễ dàng triển khai, update và scale ứng dung
● Đảm bảo tính ổn định (High Availability)
● Load balancing

Tài liệu sử dụng chi tiết


docker-swarm-vnpt.pdf (2.4 MB)