Đường dẫn tuyệt đối tới thư mục gốc của web app

Ví dụ bạn muốn upload vào tư mục web của bạn đang code /upload/
Bạn lấy địa chỉ thư mục gốc rồi + upload
String appPath = request.getServletContext().getRealPath("");
appPath = appPath.replace(’\’, ‘/’);

appPath:E:\PROJECT\WEB\WebUploadMusic\build\web\ + upload\