Giả sử rằng nhân viên nào đó trong doanh nghiệp


#1

Giả sử rằng nhân viên nào đó trong doanh nghiệp của bạn đề xuất một sự thay đổi trong dây chuyền sản xuất để giảm chi phí .sự thay đổi này đc chấp nhận và thực hiện. Và có 1 thông báo viết về sáng kiến này được dán trên bảng thông báo tại nơi làm việc. Hãy viết 2 thông tin quan trọng mà bạn hy vọng sữ tìm thấy trên tờ thông báo đó