Giúp mình nhanh với nhé


#1

1.Ctr hiệu 7a5-3a chia hết cho 3
2.Ctr : n(n+1)(n+2) chia hết cho 6 ( với neN )
3.Tìm neN để 6 chia hết cho 3n+1

Gius
Thank you

giúp mình nhanh với nhé