Hàm bỏ dấu tiếng việt trong java

Chào bạn ! mình chia sẻ hàm bỏ dấu tiếng việt trong java. Bạn nào có hàm nào hay thì share nhé. Ví dụ : Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam => cong hoa xa hoi chu nghia viet nam

 public String BoDauTiengViet(String org) {
    char arrChar[] = org.toCharArray();
    char result[] = new char[arrChar.length];
    for (int i = 0; i < arrChar.length; i++) {
      switch (arrChar[i]) {
        case '\u00E1':
        case '\u00E0':
        case '\u1EA3':
        case '\u00E3':
        case '\u1EA1':
        case '\u0103':
        case '\u1EAF':
        case '\u1EB1':
        case '\u1EB3':
        case '\u1EB5':
        case '\u1EB7':
        case '\u00E2':
        case '\u1EA5':
        case '\u1EA7':
        case '\u1EA9':
        case '\u1EAB':
        case '\u1EAD':
        case '\u0203':
        case '\u01CE': {
          result[i] = 'a';
          break;
        }
        case '\u00E9':
        case '\u00E8':
        case '\u1EBB':
        case '\u1EBD':
        case '\u1EB9':
        case '\u00EA':
        case '\u1EBF':
        case '\u1EC1':
        case '\u1EC3':
        case '\u1EC5':
        case '\u1EC7':
        case '\u0207': {
          result[i] = 'e';
          break;
        }
        case '\u00ED':
        case '\u00EC':
        case '\u1EC9':
        case '\u0129':
        case '\u1ECB': {
          result[i] = 'i';
          break;
        }
        case '\u00F3':
        case '\u00F2':
        case '\u1ECF':
        case '\u00F5':
        case '\u1ECD':
        case '\u00F4':
        case '\u1ED1':
        case '\u1ED3':
        case '\u1ED5':
        case '\u1ED7':
        case '\u1ED9':
        case '\u01A1':
        case '\u1EDB':
        case '\u1EDD':
        case '\u1EDF':
        case '\u1EE1':
        case '\u1EE3':
        case '\u020F': {
          result[i] = 'o';
          break;
        }
        case '\u00FA':
        case '\u00F9':
        case '\u1EE7':
        case '\u0169':
        case '\u1EE5':
        case '\u01B0':
        case '\u1EE9':
        case '\u1EEB':
        case '\u1EED':
        case '\u1EEF':
        case '\u1EF1': {
          result[i] = 'u';
          break;
        }
        case '\u00FD':
        case '\u1EF3':
        case '\u1EF7':
        case '\u1EF9':
        case '\u1EF5': {
          result[i] = 'y';
          break;
        }
        case '\u0111': {
          result[i] = 'd';
          break;
        }
        case '\u00C1':
        case '\u00C0':
        case '\u1EA2':
        case '\u00C3':
        case '\u1EA0':
        case '\u0102':
        case '\u1EAE':
        case '\u1EB0':
        case '\u1EB2':
        case '\u1EB4':
        case '\u1EB6':
        case '\u00C2':
        case '\u1EA4':
        case '\u1EA6':
        case '\u1EA8':
        case '\u1EAA':
        case '\u1EAC':
        case '\u0202':
        case '\u01CD': {
          result[i] = 'A';
          break;
        }
        case '\u00C9':
        case '\u00C8':
        case '\u1EBA':
        case '\u1EBC':
        case '\u1EB8':
        case '\u00CA':
        case '\u1EBE':
        case '\u1EC0':
        case '\u1EC2':
        case '\u1EC4':
        case '\u1EC6':
        case '\u0206': {
          result[i] = 'E';
          break;
        }
        case '\u00CD':
        case '\u00CC':
        case '\u1EC8':
        case '\u0128':
        case '\u1ECA': {
          result[i] = 'I';
          break;
        }
        case '\u00D3':
        case '\u00D2':
        case '\u1ECE':
        case '\u00D5':
        case '\u1ECC':
        case '\u00D4':
        case '\u1ED0':
        case '\u1ED2':
        case '\u1ED4':
        case '\u1ED6':
        case '\u1ED8':
        case '\u01A0':
        case '\u1EDA':
        case '\u1EDC':
        case '\u1EDE':
        case '\u1EE0':
        case '\u1EE2':
        case '\u020E': {
          result[i] = 'O';
          break;
        }
        case '\u00DA':
        case '\u00D9':
        case '\u1EE6':
        case '\u0168':
        case '\u1EE4':
        case '\u01AF':
        case '\u1EE8':
        case '\u1EEA':
        case '\u1EEC':
        case '\u1EEE':
        case '\u1EF0': {
          result[i] = 'U';
          break;
        }

        case '\u00DD':
        case '\u1EF2':
        case '\u1EF6':
        case '\u1EF8':
        case '\u1EF4': {
          result[i] = 'Y';
          break;
        }
        case '\u0110':
        case '\u00D0':
        case '\u0089': {
          result[i] = 'D';
          break;
        }
        default:
          result[i] = arrChar[i];
      }
    }
    StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
    for (int i = 0; i < result.length; i++) {
      //Go dau trong TH vi du Còn Yêu Thì Cứ Yêu
      // >= 768 => ky tu dau trong unicode, Range U+0300..U+036F
      if (result[i] < 768) {
        stringBuilder.append(result[i]);
      }
    }
    return stringBuilder.toString();
  }