Hàm check email trong C# - Check email in C#

Dưới đây là 1 hàm đơn giản để check có phải là email hay không

 public bool IsValidEmail(string emailaddress)
    {
      try
      {
        MailAddress m = new MailAddress(emailaddress);

        return true;
      }
      catch (FormatException)
      {
        return false;
      }
    }

Ví dụ: tenban@daphoi.com

String strEmail = "tenban@daphoi.com";
if(IsValidEmail(strEmail) == false){
return;
}