Hàm check SQL Injection trong C# ASP.net

Chào bạn ! Mình hay dùng hàm này để check ! nên share cho bạn nào cần. bạn nào có ý kiến gì thì comment nhé

 public Boolean checkForSQLInjection(string userInput)
    {

      bool isSQLInjection = false;
      string[] sqlCheckList = {"--",";--", ";", "/*", "*/", "@@", "@", "char", "nchar", "varchar", "nvarchar", "alter", "begin", "cast", "create", "cursor", "declare", "delete", "drop", "end", "exec", "execute", "fetch", "insert", "kill", "select", "sys", "sysobjects", "syscolumns", "table", "update" };

      string CheckString = userInput.Replace("'", "''");
      for (int i = 0; i <= sqlCheckList.Length - 1; i++)
      {
        if ((CheckString.IndexOf(sqlCheckList[i], StringComparison.OrdinalIgnoreCase) >= 0))
        {
          isSQLInjection = true;
        }
      }
      return isSQLInjection;
    }