Hàm Post json data tới domain SSL url HTTPS trong java

Chào bạn ! để post api thông qua giao thức SSL thì bạn hay viết hàm post. Mình đã sử dụng hàm này để thực hiện và rất ok.

 public static String PostSSL(String Body, String url, String user, String key) {
    try {        
      URL u = new URL(url);

      HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) u.openConnection();
      conn.setDoOutput(true);
      conn.setRequestMethod("POST");
      conn.setRequestProperty("Content-Type", "application/json;charset=utf-8");
      conn.setRequestProperty("Api-Key", key);
      conn.setRequestProperty("Api-Username", user);
      conn.setConnectTimeout(15000);
      conn.setReadTimeout(15000);

      conn.setRequestProperty("Content-Length", String.valueOf(Body.length()));
      OutputStream os = conn.getOutputStream();
      os.write(Body.getBytes("UTF-8"));
      os.flush();
      os.close();

      StringBuffer out = new StringBuffer();

      if (conn.getResponseCode() >= 200 && conn.getResponseCode() < 300) {
        BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(conn.getInputStream(), "UTF-8"));
        String inputLine;
        while ((inputLine = in.readLine()) != null) {
          out.append(inputLine + "\n");
        }
        in.close();
      } else {
        BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(conn.getErrorStream(), "UTF-8"));
        String inputLine;
        while ((inputLine = in.readLine()) != null) {
          out.append(inputLine + "\n");
        }
        in.close();
      }
      conn.disconnect();
      System.out.println("PostSSL(==out:"+out.toString()+"==)");
      return out.toString();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
      return "";
    }

  }

Phần user và key nếu bạn ko dùng để check thì có thể bỏ đi nhé. Hàm này mình dùng để test các API thông qua giao thức POST với các url HTTPS

Nếu bạn thấy bài chia sẻ của mình hay và có ích hãy cho mình 1 like nhé