Hợp đồng Coin-M và USDT-M trên Binance là gì?

COIN-Margin (COIN-:m:) và USDT-Margin (USDT-:m:) là các hợp đồng tương lai vĩnh cửu và hợp đồng tương lai theo quý để làm nổi bật việc sử dụng Bitcoin và Altcoin làm đơn vị tiền tệ dùng trong hoạt động thanh toán.

Người dùng trên Binance Futures có thể lựa chọn các loại hợp đồng sau đây:

USDT-Margin

  • Hợp đồng Tương lai Vĩnh cửu

Hợp đồng tương lai USDT-Margin sẽ tương tự hợp đồng tương lai truyền thống, được ký quỹ và thanh toán bằng tiền pháp định, phục vụ mục đích chuyển giao một loại hàng hóa hoặc tài sản như là vàng.

COIN-Margin

  • Hợp đồng Tương lai Theo quý
  • Hợp đồng Tương lai Vĩnh cửu

Hợp đồng tương lai COIN-Margin được ký quỹ và thanh toán bằng loại tài sản tương ứng (ví dụ như Bitcoin hay Altcoin), và được thiết kế dựa trên các hợp đồng “nghịch đảo”, nghĩa là trái ngược với các dạng hợp đồng tương lai trong lĩnh vực tài chính truyền thống.

Khả năng thanh toán tức thì của crypto cũng làm nổi bật một lợi thế cơ bản của loại tài sản này, khi chúng vừa có thể được dùng làm đồng tiền thanh toán, vừa làm tài sản cơ sở trong hợp đồng tương lai để triển khai nhiều chiến lược phòng hộ khác nhau.