Hướng dẫn cài discourse với Nginx on Ubuntu 16.04 hoặc 18.04

Mình hướng dẫn các bạn cài nhiều discourse trên 1 VPS sử dụng Nginx
Tham khảo link: https://www.howtoforge.com/tutorial/how-to-install-and-configure-discourse-forum-with-nginx-on-ubuntu-1604/