Lấy danh sách ngày tháng năm bằng câu lệnh trong Oracle

Để Lấy danh sách ngày tháng năm bằng câu lệnh trong Oracle

Example 1: lấy 10 ngày gần nhất

SELECT TRUNC (SYSDATE - ROWNUM) dt FROM DUAL CONNECT BY ROWNUM <= 10

lệnh trên bạn chạy sẽ hiện thị kết quả

image

Example 2: Lấy từ ngày đến ngày

SELECT
 (to_date('18-05-2020','DD-MM-YYYY') - level + 1) AS day
FROM
 dual
CONNECT BY LEVEL <= (to_date('18-05-2020','DD-MM-YYYY') - to_date('01-05-2020','DD-MM-YYYY') + 1);

lệnh trên bạn chạy sẽ hiện thị kết quả

Ngoài ra bạn tham khảo thêm

SELECT c1 from dual
 MODEL DIMENSION BY (1 as rn) MEASURES (sysdate as c1)
 RULES ITERATE (365) 
 (c1[ITERATION_NUMBER]=SYSDATE-ITERATION_NUMBER)
order by 1
select trunc(sysdate)-rn
from
(  select rownum rn
  from  dual
  connect by level <= 365
)
SELECT (date'2015-08-03' + (LEVEL-1)) AS DATES
 FROM DUAL 
 where ROWNUM < 8
 connect by level <= (sysdate-date'2015-08-03');