Lệnh cho phép đọc các file trong thư mục trên ubuntu

Lệnh cho phép đọc các file trong thư mục trên ubuntu
sudo chmod -R ugo+rw /var/discourse/shared/standalone/uploads/2020