Loại giấy viết nào không làm từ gỗ?

Câu hỏi: Loại giấy viết nào không làm từ gỗ?

Nội dung câu hỏi:
Là một người yêu thiên nhiên, tôi phản đối việc chặt cây để lấy gỗ, sản xuất giấy viết. Tôi muốn hỏi có loại giấy nào dùng để viết hay in sách mà người sản xuất không phải chặt cây hay không? (Thu Hương, Hà Nội)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé