Tại sao động vật ở đáy biển sâu lại có thể phát quang?

Câu hỏi: Tại sao động vật ở đáy biển sâu lại có thể phát quang?

Nội dung câu hỏi:
Từ mặt biển xuống đến 1.500 m, các con sứa, động vật thân nhầy, sâu… đều phát quang. Cơ chế nào khiến chúng tự phát sáng? (Phú)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé