Tại sao loài sên biển thường giao phối dây chuyền?

Câu hỏi: Tại sao loài sên biển thường giao phối dây chuyền?

Nội dung câu hỏi:
Sên biển là động vật lưỡng tính, khi cần giao phối, chúng tập hợp từng cặp tạo thành vòng tròn khổng lồ. Vì sao chúng cần làm vậy? (Vũ)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé