Tại sao Trái Đất lại chuyển động có quỹ đạo?

Câu hỏi: Tại sao Trái Đất lại chuyển động có quỹ đạo?

Nội dung câu hỏi:
Tôi không hiểu chuyển động Trái Đất, các hành tinh, các hạt vật chất… do đâu mà có?. Năng lượng không tự sinh ra và không tự mất đi, vậy chúng lấy năng lượng từ đâu để chuyển động? Cơ chế cân bằng năng lượng để duy trì trật tự, trạng thái của chúng là gì? (Truong Binh)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé