Tạo thư mục nếu nó không tồn tại trong java

 File fileSaveDir = new File(fullSavePath);
      if (!fileSaveDir.exists()) {
        fileSaveDir.mkdir();
      }