Thêm nhanh ngày tháng vào 1 bảng

Nếu bạn cần 1 bảng thổng kê ngày tháng

insert into tbl_analytics (id,create_date)
SELECT
level, (to_date(‘01-09-2019’,‘DD-MM-YYYY’) - level + 1) AS day
FROM
dual
CONNECT BY LEVEL <= (to_date(‘31-12-2020’,‘DD-MM-YYYY’) - to_date(‘01-09-2019’,‘DD-MM-YYYY’) + 1);