Ứng dụng quản lý ISO

Tên ý tưởng: Ứng dụng quản lý ISO ( CNTT-120015 )

Nội dung:

Ứng dụng quản lý ISO cho phép quản lý các iSO chất lượng, ISO hành chính cho cơ quan doanh nghoiệp


Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé