USKITA Token - Share Kèo x10 trong thời gian tới (uniswap)

Mình mới vào kèo này và đã đc x2 tài khoản

Link theo dõi : DEXTools.io

WETH /USKITAscanner logo
(American Akita)Token contract: 0xc18e7a…c5c9- Pair
Search pair by symbol / name / pair contract / token contract
$0.0000000000526
(24h: 152.88%) 0.0…002158 ETH
Total liquidity:$173,263.48
Daily volume:$149,411.92
Pooled WETH:35.46
Pooled USKITA:1,646,904,877,322,411.00
Total tx:11116
Holders:4128

Website : https://uskita.com/

Contract: 0xc18e7a03f8986798323658dd8645f93aa79ac5c9