Xin hỏi đây là củ sâm hay củ cây thường lục?

Câu hỏi: Xin hỏi đây là củ sâm hay củ cây thường lục?

Nội dung câu hỏi:
Xin hỏi đây là củ sâm hay củ cây thường lục? (Hùng)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé