Xử lý dữ liệu Form submit checkbox HTML với Java Servlet hay JSP

Bài viết này mình chia sẻ cách lấy dữ liệu từ form checkbox ở java khác với html request.form ở mục thứ 2 các bạn nhé

1. Thực hiện lấy dữ liệu từ form text
Tạo form đăng nhập

<form name="loginForm" method="post" action="loginServlet">
  Username: <input type="text" name="username"/> <br/>
  Password: <input type="password" name="password"/> <br/>
  <input type="submit" value="Login" />
</form>

image

Từ form trên nếu muốn lấy dữ liệu ta thực hiện như sau

String username = request.getParameter("username"); 
String password = request.getParameter("password");

package net.codejava.servlet;
 
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
 
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
 
@WebServlet("/loginServlet")
public class LoginServlet extends HttpServlet {
 
  protected void doPost(HttpServletRequest request,
      HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
     
    // read form fields
    String username = request.getParameter("username");
    String password = request.getParameter("password");
     
    System.out.println("username: " + username);
    System.out.println("password: " + password);
 
    // do some processing here...
     
    // get response writer
    PrintWriter writer = response.getWriter();
     
    // build HTML code
    String htmlRespone = "<html>";
    htmlRespone += "<h2>Your username is: " + username + "<br/>";   
    htmlRespone += "Your password is: " + password + "</h2>";  
    htmlRespone += "</html>";
     
    // return response
    writer.println(htmlRespone);
     
  }
 
}

image

2. Thực hiện lấy dữ liệu từ checkbox

Chọn ngôn ngữ
<input type="checkbox" name="language" value="english" />English
<input type="checkbox" name="language" value="french" />French

image

Code java thực hiện như sau

String languages[] = request.getParameterValues("language"); 
if (languages != null) {
  System.out.println("Languages are: ");
  for (String lang : languages) {
    System.out.println("\t" + lang);
  }
}

3. Tương tự với form input type radio và textarea hay combobox

String jobCategory = request.getParameter("jobCat");
System.out.println("Job category is: " + jobCategory);

Trên đây là các demo chúc các bạn thành công !