Tin bài

Galaxy Z Fold 5 sẽ loại bỏ nếp gấp màn hình?

29/01/2023 05:35
Theo những nguồn tin mới đây từ chuyên gia phân tích nổi tiếng Ice Universe, mẫu điện thoại Galaxy Z Fold 5 sẽ sử dụng bản lề mới cho phép màn hình loại bỏ nếp gấp khó chịu trên các dòng máy gập.
Link nguồn bài viết
https://baomoi.com/galaxy-z-fold-5-se-loai-bo-nep-gap-man-hinh/c/44908387.epi
Truy cập link gốc

Binh luận


Tên miền .vn
galaxygalaxy.vn galaxyz.vn galaxyfold.vn galaxy5.vn galaxyse.vn galaxyloai.vn galaxybo.vn galaxynep.vn galaxygap.vn galaxyman.vn galaxyhinh.vn foldgalaxy.vn foldz.vn foldfold.vn fold5.vn foldse.vn foldloai.vn foldbo.vn foldnep.vn foldgap.vn foldman.vn foldhinh.vn segalaxy.vn sez.vn sefold.vn se5.vn sese.vn seloai.vn sebo.vn senep.vn segap.vn seman.vn sehinh.vn loaigalaxy.vn loaiz.vn loaifold.vn loai5.vn loaise.vn loailoai.vn loaibo.vn loainep.vn loaigap.vn loaiman.vn loaihinh.vn bogalaxy.vn boz.vn bofold.vn bo5.vn bose.vn boloai.vn bobo.vn bonep.vn bogap.vn boman.vn bohinh.vn nepgalaxy.vn nepz.vn nepfold.vn nep5.vn nepse.vn neploai.vn nepbo.vn nepnep.vn nepgap.vn nepman.vn nephinh.vn gapgalaxy.vn gapz.vn gapfold.vn gap5.vn gapse.vn gaploai.vn gapbo.vn gapnep.vn gapgap.vn gapman.vn gaphinh.vn mangalaxy.vn manz.vn manfold.vn man5.vn manse.vn manloai.vn manbo.vn mannep.vn mangap.vn manman.vn manhinh.vn hinhgalaxy.vn hinhz.vn hinhfold.vn hinh5.vn hinhse.vn hinhloai.vn hinhbo.vn hinhnep.vn hinhgap.vn hinhman.vn hinhhinh.vn
Tên miền .com.vn
galaxygalaxy.com.vn galaxyz.com.vn galaxyfold.com.vn galaxy5.com.vn galaxyse.com.vn galaxyloai.com.vn galaxybo.com.vn galaxynep.com.vn galaxygap.com.vn galaxyman.com.vn galaxyhinh.com.vn foldgalaxy.com.vn foldz.com.vn foldfold.com.vn fold5.com.vn foldse.com.vn foldloai.com.vn foldbo.com.vn foldnep.com.vn foldgap.com.vn foldman.com.vn foldhinh.com.vn segalaxy.com.vn sez.com.vn sefold.com.vn se5.com.vn sese.com.vn seloai.com.vn sebo.com.vn senep.com.vn segap.com.vn seman.com.vn sehinh.com.vn loaigalaxy.com.vn loaiz.com.vn loaifold.com.vn loai5.com.vn loaise.com.vn loailoai.com.vn loaibo.com.vn loainep.com.vn loaigap.com.vn loaiman.com.vn loaihinh.com.vn bogalaxy.com.vn boz.com.vn bofold.com.vn bo5.com.vn bose.com.vn boloai.com.vn bobo.com.vn bonep.com.vn bogap.com.vn boman.com.vn bohinh.com.vn nepgalaxy.com.vn nepz.com.vn nepfold.com.vn nep5.com.vn nepse.com.vn neploai.com.vn nepbo.com.vn nepnep.com.vn nepgap.com.vn nepman.com.vn nephinh.com.vn gapgalaxy.com.vn gapz.com.vn gapfold.com.vn gap5.com.vn gapse.com.vn gaploai.com.vn gapbo.com.vn gapnep.com.vn gapgap.com.vn gapman.com.vn gaphinh.com.vn mangalaxy.com.vn manz.com.vn manfold.com.vn man5.com.vn manse.com.vn manloai.com.vn manbo.com.vn mannep.com.vn mangap.com.vn manman.com.vn manhinh.com.vn hinhgalaxy.com.vn hinhz.com.vn hinhfold.com.vn hinh5.com.vn hinhse.com.vn hinhloai.com.vn hinhbo.com.vn hinhnep.com.vn hinhgap.com.vn hinhman.com.vn hinhhinh.com.vn